Terms

Bruksvilkår

Disse brukervilkårene (“Brukervilkårene“) gjelder mellom deg som har valgt å benytte deg av Robin App AS sine tjenester (“Kunden“) og Robin App AS, organisasjonsnummer 918 085 734 (“Robin“). Brukervilkårene er kun tilgjengelige på norsk.

1. Tjenesten

Robin formidler utførelse av tjenester eller levering av varer fra ulike leverandører, som bestilles i Robin-appen eller i Facebook Messenger (“Tjenesten“). Ved bestilling oppgir Kunden hvilke varer som ønskes levert eller hvilken tjeneste som ønskes utført. Robin vil på vegne av kunden foreta bestilling hos leverandør av varen eller tjenesten levere varen eller sørge for at tjenesten utføres på ønsket sted i Oslo. Leverandører kan være butikker, restauranter, selgere eller andre vare- eller tjenesteytere, og vil i det følgende omtales som “Leverandør“.

Kunden kan legge til Robin i Facebook Messenger eller laste ned Robin-appen fra Google Play Store eller Apple App Store.

Kun fysiske personer som har fylt 18 år kan bruke Tjenesten. Mindreåriges bruk av Tjenesten forutsetter de foresattes samtykke.

2. Gjennomføring av Bestillingen

Kunden kan foreta bestillinger i Robin-appen eller i Facebook Messenger ved å sende en melding til Robin. Før Kunden registrerer sin første bestilling i  i Robin-appen eller i Facebook Messenger, må Kunden ha akseptert Brukervilkårene.

Robin samler inn opplysninger om Kunden for å gjennomføre Tjenesten, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Kunden kan også bli bedt om å oppgi nødvendige opplysninger ved bestillingen, som  leveringssted og informasjon om betalingsmiddel. Kunden er ansvarlig for at opplysningene som oppgis er korrekte og fullstendige, og oppfordres til å informere Robin dersom det oppdages at de angitte opplysningene er feil.

Bestillingen vil bli behandlet av en av Robins operatører eller av en “chatbot”, som er en datamaskin satt i stand til å motta og behandle bestillinger. Robin bekrefter overfor Kunden at bestillingen er mottatt, og kontakter deretter Leverandør for å få bekreftet at varen eller tjenesten er tilgjengelig til angitt pris. Dersom Kunden ønsker en bestemt tjeneste utført av Robin, vurderer Robin om tjenesten lar seg utføre innen angitt frist. Deretter informeres kunden om den totale betalingsprisen for bestillingen og forventet leveringstid, og kunden kan velge å bekrefte eller avbryte bestillingen. Dersom kunden bekrefter bestillingen blir bestillingen bindende, og Kunden belastes for betalingsprisen. Kunden mottar deretter en bekreftelse på henting og levering av varen og kvittering per e-post.

Dersom bestillingen gjelder levering av vare eller utførelse av tjeneste fra en Leverandør, vil Robin etter Kunden har bekreftet bestillingen inngå avtale med Leverandør i henhold til bestillingen og på vegne av Kunden. Robin arkiverer bestillingsbekreftelser, og kunden kan kontakte Robin på e-post hello@robinapp.no for å få tilgang på tidligere bestillinger.

3. Priser og betalingsvilkår

Totalprisen omfatter tjenesteavgift til Robin, samt Leverandørens pris for varen eller tjenesten på bestillingstidspunktet. Tjenesteavgiften til Robin omfatter både et leveringsgebyr og en kommisjon, i henhold til Robins til enhver tid gjeldende prislister. Leveringsgebyrets størrelse avhenger av om kundens angitte leveringssted er innenfor eller utenfor Ring 2 eller Ring 3 i Oslo.

Totalprisen, inkludert merverdiavgift, oppgis til kunden før Kunden bekrefter bestillingen. Det tilkommer ingen øvrige gebyrer eller avgifter enn det som angis som totalpris.

Kunden kan betale med betalingskort i Robin-appen eller i Facebook Messenger. For å betale med betalingskort må Kunden ha fylt 15 år, eller ha godkjennelse fra sin(e) foresatte.

Når Kunden har bekreftet bestillingen vil Kunden motta en betalingslink på avtalt beløpssum. Der vil Kunden legge inn betalingskortnummeret, e-postadresse og valg om å lagre eller ikke lagre kortet til neste gang. Beløpssummen blir deretter belastet Kundens kort.

Kundens betaling behandles av Stripe Payments Europe Ltd (https://stripe.com/no/legal).

4. Ingen prisgaranti

Pris på varer og tjenester angitt i Robin-appen eller i Facebook Messenger kan avvike fra den endelige prisen som oppgis ved Kundens bestilling, som følge av prisendring eller feilprising hos Leverandøren. Ved å bekrefte bestillingen, aksepterer Kunden den pris som er angitt av Robin ved Kundens bestilling.

Robin vil til enhver tid søke å oppnå best mulig pris for sine Kunder, og vil alltid jobbe for at Kunden får konkurransedyktige priser og vilkår hos Leverandører for tjenester som er omfattet av Kundens avtale med Robin. Robin kan imidlertid ikke garantere for at Kundene til enhver tid vil ha beste mulige pris og vilkår hos Leverandører, og vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle tap som Kunden mener å være påført ved Robins valg av Leverandører.

5. Levering

Varer leveres til Kunden av Robins sykkelbud, budbiler eller på annen måte ved hjelp av tredjeparter engasjert av Robin. Kunden kontaktes via Facebook Messenger eller Robin-appen når sykkelbudet eller annen fraktfører er på vei til angitt leveringssted. Leveringen anses som gjennomført når Kunden mottar bestillingen på leveringsstedet angitt av Kunden.

Leveringen skal skje innen angitt leveringstid. Normalt vil dette være innen en time dersom leveringen skal skje innenfor Ring 2 i Oslo, og innen to timer dersom leveringen skal skje utenfor Ring 2 i Oslo. Dersom kunden ønsker levering på et senere tidspunkt utover 1-2 timer så er det mulig. Merk at alle leveringsfrister er veiledende, og at avvik kan forekomme.

Det påhviler Kunden å sørge for at leveringen kan gjennomføres etter avtalen på en god måte. Dersom sykkelbud, sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Robin oppfatter gjennomføringen av leveringen til Kunden som støtende eller truende, kan Robin avslutte kundeforholdet umiddelbart og uten erstatning.

Dersom leveransen forsinkes eller mistes, vil Robin gjøre sitt ytterste for å sørge for at Kunden mottar leveransen så raskt som mulig. Forsinket eller uteblitt levering som følge av at Kunden har oppgitt feil opplysninger om navn og leveringssted, er Kundens ansvar.

Kunden oppfordres til å ta kontakt med Robin dersom levering ikke har skjedd innen avtalt leveringstid og under enhver omstendighet dersom levering ikke har skjedd innen 24 timer etter bestillingen ble bekreftet – med mindre senere levering er avtalt. Kunden vil få refundert betalingsprisen innen 14 dager dersom Kunden hever kjøpet som følge av vesentlig forsinket levering eller dersom leveringen uteblir, med mindre dette skyldes forhold på Kundens side.

6. Reklamasjon

Når Kunden benytter seg av Tjenesten for bestilling av vare(r) eller tjeneste(r) fra en Leverandør, inngås kjøpet mellom Kunden og Leverandør. Dersom en vare inneholder feil eller mangler skal reklamasjoner, og henvendelser knyttet til brudd på Leverandørens garantier, rettes til Leverandøren.

Reklamasjon på mangler ved Tjenesten som skyldes Robin, for eksempel skader som oppstår ved frakt av en vare til Kunden, rettes til Robin ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor i punkt 15. Reklamasjon må gjøres innen rimelig tid etter Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og senest innen to måneder etter Tjenesten ble levert til Kunden.

7. Angrerett og retur

Kunden har 14 dagers angre- og returrett overfor Leverandøren for leverte varer i henhold til angrerettloven av 20. juni 2014 nr. 27. Angrerettsfristen begynner å løpe den dagen Kunden mottar varen, eller når Kunden mottar angrerettskjema, dersom skjemaet leveres etter varen.

Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten eller bytte varen, skal Kunden melde fra til Leverandør. Dersom Leverandør er en fysisk butikk, skal Kunden returnere varen(e) i denne butikken. I andre tilfeller kan Kunden returnere varen ved å sende varen(e) via post. Kunden må selv betale kostnader for retur av varen til Leverandør.

Dersom en vare er brukt utover det som normalt kan gjøres i en fysisk butikk, vil Kunden belastes for varens verdireduksjon. Dersom varen er brukt på en slik måte at den ikke kan videreselges av Leverandør, vil Kunden belastes for hele prisen for varen. Kunden er selv ansvarlig for å sørge for at varen(e) returneres til Leverandør.

8. Tilgjengelighet

Robins plattformer i Robin-appen eller Facebook Messenger kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. Robin vil så tidlig som mulig informere Kunden om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten. Robin vil imidlertid ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes at Kunden ikke kan benytte plattformene som forutsatt.

Robin kan, når som helst og uten varsel, beslutte å legge ned hele eller deler av Tjenesten eller erstatte Tjenesten med andre tjenester.

9. Ansvarsbegrensning- og forbehold

  • Robin opptrer som mellommann mellom Leverandør og Kunden, og kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler ved leverte varer eller tjenester utført av andre enn Robin, med mindre slike feil eller mangler skyldes Robins egen befatning med varen eller tilrettelegging for utførelse av tjenesten.
  • Robin tilstreber å gi sine kunder så korrekt informasjon om sine tjenester som mulig. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Robin ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i Robin-appen, Facebook Messenger eller ved annen markedsføring. Dersom dette forekommer har Kunden rett til å avstå fra bestillingen.
  • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje, gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Robin forbeholder seg retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
  • Bilder brukt i Robin-appen eller på Robins nettsider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
  • Tjenestetilbyder kan i enkelte tilfeller, for å unngå at sykkelbud, sjåfører eller annet personell i Robins tjeneste utsettes for støtende eller truende handlinger, velge å avstå fra å inngå avtale med enkeltpersoner eller bestemte adresser.

10. Personopplysninger

Robin vil, som ledd i arbeidet med å levere tjenester til Kunden, samle inn personopplysninger om Kunden. Robin vil behandle Kundens personopplysninger på en forsvarlig måte, og innenfor personvernlovgivningens rammer. Robins innsamling, formål og bruk av personopplysninger, er nærmere regulert i Robins personvernerklæring. Personvernerklæringen kan finnes her: http://robinapp.no/personvern/

11. Markedsføring

Ved å akseptere Robin’s vilkår og betingelser, aksepterer Kunden at Robin sender Kunden markedsføring om sine tjenester i form av nyhetsbrev, e-post, meldinger i Facebook Messenger og i Robin-appen, mv. Dersom Kunden angir at han/hun aksepterer markedsføring fra Robin, vil dette anses som et samtykke til markedsføring for Robins tjenester, både nåværende og fremtidige. Det vil også omfatte markedsføring av tilbud fra Leverandører hvis produkter formidles av Robin. Samtykke kan avgis for alle typer tjenester som formidles via Robin, som beskrevet ovenfor eller utvalgte av disse. Kunden kan når som helst trekke sitt samtykke tilbake helt eller delvis, ved å sende en e-post til e-postadressen angitt i punkt 15 eller via melding i Messenger eller i Robin-appen.

12. Elektronisk kommunikasjon

Robin vil sende all informasjon vedrørende Tjenesten og Kundens bestilling (herunder ordrebekreftelse, kvitteringer, endringer i passord eller betalingsmåte) i elektronisk form, for eksempel til den e-postadresse Kunden har oppgitt under registreringen.

13. Endring av brukervilkårene

Robin vil fra tid til annen gjøre endringer i disse Brukervilkårene. Oppdatert versjon av Robins Brukervilkår vil til enhver tid være tilgjengelig i Facebook Messenger, Robin-appen eller på Robins nettsted. Kunden oppfordres til å besøke nettstedet jevnlig for å holde seg oppdatert på gjeldende Brukervilkår. Robin vil varsle Kunden dersom det gjøres vesentlige endringer i Brukervilkårene som krever Kundens samtykke.

Ved å bruke Tjenesten godtar Kunden elektronisk underretning og publisering av revisjoner av Brukervilkårene i Robin-appen, Facebook Messenger, på Robins nettsted og eventuelt andre relevante plattformer, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på nettstedet er gyldig som underretning om foretatte endringer.

14. Tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tvister relatert til Brukervilkårene eller til Tjenestene forøvrig, kan bringes inn for Oslo tingrett som avtalt verneting, med mindre annet verneting følger av tvingende lovgivning.

15. Kontakt

Robin kan alltid kontaktes på nedenstående adresse og e-postadresse:

Robin App AS
Hoffselvpromenaden 2
0279 Oslo
E-post: hello@robinapp.no